Kirjallisuutta ja artikkeleita

Hyviä perusteoksia

 • Korvatulehduksista kouluhaluttomuuteen, unihäiriöistä uupumiseen – Lukivaikeusko terveydenhuollon asia? Anttila P., Hämäläinen R, Isotalo L, Taarna V, Valkama A ( toim.) 2006 Jyväskylä Gummerus Kirjapaino Oy Saatavana myös ruotsiksi.
 • Erilaisesta oppijasta erinomaiseksi oppijaksi. Hintikka, A-M. 2000. Jyväskylä Gummerus Kirjapaino Oy Saatavana myös ruotsiksi.
 • Tyhmästä ja laiskasta Eisteiniksi. Hintikka, A-M. 2001 Helsinki, Edita Oyj Saatavana myös ruotsiksi.
 • Kromosomeista kaksoiskonsonantteihin; Lukibussin matkakirja. Hämäläinen, R & Salin, R. & Valkama, A. ( toim.). 2004. Helsinki: Suomen Kuntaliitto.
 • Sanasolmu. Jalonen, R & Moore, P. 1989 Oy yleisradio Ab. Opetusjulkaisut. Vantaa: Uudenmaan kirjapaino.
 • Temperamentti ja koulumenestys. Keltikangas-Järvinen, L, 2006. Juva: WSOY.
 • Yhtä paljon kaikille ei ole yhtä paljon kaikille. Erilaiset oppijat rippikoulussa. Kuusi, R. & Porkka, J. ( toim.) 2006 Helsinki: Kirkkohallituksen monistamo.
 • Yli esteiden – oppimisvaikeudet ja vieraat kielet. Moilanen K. 2002 Vammalan kirjapaino Oy.
 • Ruma ankanpoikanenko? Tietoa oppimisvaikeuksista vanhemmille. Mäki, H 2000 Turku: Turun yliopisto, oppimistutkimuksen keskus.
 • Leimatut lapset. Reinikainen, E. 2007 Helsinki: Otava.
 • Aikalisä – projekti ja erilaisen oppimisen polut 2002-2004. Savikuja, T. (toim.) 2005 Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
 • Minulla on lukihäiriö. Savolainen, S. & Järvi, L. 1993. Helsinki: työväen sivistysliitto.
 • Ei tyhmä vaan erilainen oppija. Oppimisvaikeuksien kokeminen, syyt, esiintyvyys ja kuntoutus. Strandèn, K. Saarijärvi: Gummerus Kirjapaino Oy. Saatavana myös ruotsiksi.

Teoriatietoa oppimisesta ja oppimisvaikeuksista

 • Aivot ja oppiminen: kliinistä lasten neuropsykologiaa. Ahonen, T & Korhonen, T, Riita, T. & Korkaman, M. & Lyytinen, H. 2003. 2.uud.laitos. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Mieli ja aivot, Kognitiivinen neurotiede. Revonsuo, A & Lang, H & Aaltonen, O. 1996 Kognitiivisen neurotieteen tutkimusyksikkö. Turun yliopisto. Turku: Pallosalama.
 • Mistä on pienet sanat tehty? lasten äänteellinen kehitys. Kunnari, S & Savinen-Makkonen, T ( toim.) 2004 Helsinki: WSOY.
 • Kirjoitetun kielen prosessointi. Vauras, M. & Poskiparta, E. & Niemi, P. ( toim.) 1995 Turun yliopisto, oppimistutkimuksen keskus.

Kielelliset vaikeudet

 • Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. Ahonen, T. & Aro, T & Siiskonen, T. 2007 Juva: WS Bookwell Oy.
 • Sanat Sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Ahonen, T. & Siiskonen, T & Aro, T. 2001. Juva: WS Bookwell Oy.

Nuoret ja aikuiset

 • Polkuja työelämään. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä. Aalto, A & Eskola, K. & Karlsson, K. & Kopu, E. (toim.) 2007 Hyvinkää: T-print Ky.

Yleisesti oppimisvaikeuksista, oppimistyyleistä, synnynnäisistä temperamenteistä

 • Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena. Ahonen, T. & Aro, T. ( toim.) 2001 2. painos. Juva: WS Bookwell Oy.
 • Ihmisen vahvuuksien psykologia. Aspinwall, Lisa G. & Staudinger, U. M. 2006. Helsinki: Edita Prima Oy.
 • Oppimisvalmiudet ja opetus. Ikonen, O. 2000 Juva: PS-kustannus.
 • Hyvä itsetunto. Keltinkangas-Järvinen, L. 1994. 2.painos Juva: WSOY.
 • Temperamentti ja koulumenestys. Keltinkangas-Järvinen, L. 2006. Juva: WSOY.
 • Eläköön erilaisuus. Oppimisen vallankumous käytännössä. Paremman elämisen, oppimisen ja työskentelyn opas. Prashnig, B. 2003 Jyväskylä: PS-kustannus.

Oppimaan oppiminen

 • Oppimisen lukoista oppimisen avaimiin. Opas aikuisen lukikuntoutukseen. Halonen, M. 2002. Turku: Kirjapaino Grafia Oy.
 • Aiotko Opiskelijaksi? Lindblom-Ylänne, S. & Lonka, K & Slotte, V 2001 Helsinki: Oy Edita Ab.
 • Lukivaikeudesta luki-taitoon. Takala, M. & Kontu, E ( toim.) 2006 Helsinki: Yliopistopaino.

Kielellisen kehityksen tukeminen – puhuminen, lukeminen, kirjoittaminen

 • Suhua ja pärinää. Äidinkielen ja puheopetuksen ohjeita ja harjoituksia. Hakamo, M-L. 2004. Tampere Kligendalh Paino Oy.
 • Pöllövaarin kirjoittamisinto: kielellisen tietoisuuden harjaannuttamisohjelma. Kakkuri, I. 1998. Jyväskylä: Kopiojyvä.
 • Äänneleikit. Lukemaan opettamisohjelma esi- ja alkuopetukseen. Karpanen, P. 1995. Omakustanne.
 • Kummi 5. Aikamatkalla – Lukemisen sujuvoitumisen ja oikeinkirjoittamisen harjoitusohjelma. Kultti-Lavikainen, N., Katajanmäki, J., Aro, T. & Aro M. 2007.
 • Tarinaleikki – aakkostarinoita ja tehtäviä. Parikka, J. 2006 Helsinki: Edita Prima Oy.
 • Rosvojuttuja: riimejä, arvoituksia, loruja, tarinoita. Rikkola, L. 1999. Helsinki: Kirjayhtymä.

Matematiikan oppiminen

 • Iloa ja ymmärrystä matematiikan. 4. uud. painos. Ikäheimo, H. 2002. Helsinki: Opperi Oy.
 • Ötökästä ÖÖ. Muistitukien käyttäminen kirjainten, numeroiden ja nimien oppimisessa. Jokela, J. & Selänne, U. 2004. Turku: Turun yliopisto, oppimistutkimuksen keskus.
 • Miksi kertotauluun kompastuu? Lukujen hallinta oppimisen perustana. Kinnunen, R. 2003 Turku: Turun Yliopisto, oppimistutkimuksen keskus.
 • Mieletön matikka. Ilo irti matematiikasta! Oster, G. 2000. Porvoo: WSOY.
 • Numerotaidottomuus. Paulos, J. A. 1999. Juva: Art House.

Tietojenkäsittelyn oppiminen

 • Microsoft Internet expolorer outlook experss. Selain ja sähköposti selkokielellä. Hällfors, J. 2005. Kehitysvammaliitto ry, oppimateriaalikeskus Opike.
 • Word. Tekstinkäsittelyä selkokielellä Immonen, P. 2004. Kehitysvammaliitto ry, oppimateriaalikeskus Opike.
 • Microsoft Windows. Käyttöjärjestelmä selkokielellä. Immonen, P. & Hällfors, J. 2006. Kehitysvammaliitto ry, oppimateriaalikeskus Opike.
 • Microsoft Power Point. Erityisgrafiikkaa selkokielellä. Vainio, P. & Immonen, P. 2004. Kehitysvammaliitto ry, oppimateriaalikeskus Opike.

Kielten oppiminen

 • Työkaluja kielten oppimiseen. Hartikainen, J. & Timonen, J. 2006 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B: Selosteita ja opetusmateriaalia, 10. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.
 • Toiminnallinen tapa oppia kieltä. Koskela, T. 2001. TRP. Tampere: Tammer-paino Oy.
 • Yli esteiden. Oppimisvaikeudet ja vieraat kielet. Moilanen, K. 2002 Vammala: Vammalan kirjapaino.

Kuntoutus

 • Oppimisvaikeudet. Kuntoutus ja opetus yksilöllisen kehityksen tukena. Ahonen, T. & Aro, T. (toim.). 2001. 2.painos. Juva. WS Bookwell Oy.
 • Lasten neuropsykologinen kuntoutus. Korkman, M. & Korpijaakko-Huuhka, A-M. (toim.) 2002. Helsinki: Palmenia.
 • Perhe asiantuntijana. Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt. Määttä, P. 1999. Jyväskylä: Gummerus.